Domů

예까쩨리나 미라쉬니첸꼬(Ekaterina Miroshnichenko) 세계이미용협회(OMC, Organisation Mondiale Coiffure)에서 개최한 국제대회에서 «Fantasy»부문 월드챔피언(2010년, 파리)과 유럽챔피언 2회(2009년, 아테네, 파리)를 수상하는 등 다수의 화려한 경력을 자랑하고 있습니다. 또한 그녀는 네일디자인스쿨의 설립자임과 동시에 네일아트 국제 심사의원으로도 활동하고 있으며, 네일 디자인 교육프로그램 및 매뉴얼 교재 등 다수의 서적도 지필 하였습니다.

 


"E.Mi» 는 모든 아티스트 분들의 안목과 취향을 고려한 예까쩨리나 미라쉬니첸꼬의 고퀄러티 네일아트용품 브랜드입니다. «E.Mi»는 독일에서 특별생산되는 컬러젤과 브러쉬, 네일 데코재료들과 그 외 다양한 네일도구를 판매하고 있습니다. 지금까지 여러분들이 꿈꿔오셨던 편리함을 «E.Mi»를 통해 느끼실 수 있을 것입니다. «E.Mi»는 1분간의 중합과정을 거쳐 고객 분들께 차별화된 품질을 제공해 드리고 있습니다. 또한 «E.Mi»만의 특별한 제작기술로 컬러를 사용할 때 흐르지 않아 한번에 모든 손에 아트가 가능하며, 원하시던 결과를 그대로 느끼실 수 있습니다.

 

예까쩨리나 미라쉬니첸꼬 네일 디자인 스쿨에서는 수준별 커리큘럼을 제공하고 있습니다. 네일 디자인 스쿨의 교육프로그램은 누구나, 그림을 잘 그리지 못하는 사람도 반복적 학습을 통하여 멋진 아트를 실현할 수 있도록 설계되었습니다.모든 교육프로그램은 예까쩨리나 미라쉬니첸꼬의 디자인법을 기반으로 진행됩니다.

Program také řídil speciální kurzy pro tři úrovně a skládá se z dalšího studia, a ty, kteří o udělení nebo chcete hrát nail art soutěž. 실제로 예까쩨리나 미라쉬니첸꼬 디자인 스쿨에서 교육과정을 거친 다수의 학생들은 컨테스트에서 수상하기도 하였습니다.

 

지금부터 «E.Mi»와 함께 최고의 네일아티스트가 되어보세요.